ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย King Abdullah เพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (KAUST)


beaconทุนเรียนต่อระดับ ป.โท ป.เอก มหาวิทยาลัยกษัตริย์อับดุลลอฮ์เพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันนี้ทีมงาน “โรงเตี้ยมดูสน” มีมหาวิทยาลัยดีๆ ชั้นนำซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดกึ่งกลางของโลกมานำเสนอให้น้องๆ ที่กำลังหาที่เรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รู้จักกับมหาวิทยาลัยหนึ่งที่ “มีแต่ให้กับให้” นั่นคือ มหาวิทยาลัยกษัตริย์อับดุลลอฮ์เพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ King Abdullah University of Science and Technology.

สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนจะได้ทุนสนับสนุนดังนี้

 1. ค่าเล่าเรียนฟรี
 2. เงินเดือน ประมาณ 20,000-30,000 ดอลล่าสหรัฐ ต่อปี หรือประมาณ 640,000-957,000 บาทต่อปี  โดยเฉลี่ย 53,000-81,000 บาทต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและความก้าวหน้าด้านการเรียน)
 3. ที่พักอาศัยระดับห้าดาว
 4. ประกันสุขภาพและการรักษาเกี่ยวกับฟัน
 5. ค่าเคลื่อนย้ายสัมภาระ

คุณสมบัติ

 • ต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาที่ใกล้เคียงกับหลักสูตรของ KAUST ก่อนปีการศึกษาที่สมัคร
 • สาขาการศึกษาต้องอยู่สาขาวิชาของ KAUST เช่น วิศวะ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • ไม่มีเกณฑ์เกรดเฉี่ลยที่ตายตัว แต่ผู้สมัครส่วนใหญ่จะมีเกรดเฉลี่ยอยู่ 3.5 หรือมากกว่า และ GPA ของนักศึกษาที่ได้รับทุนจะอยู่ที่ 3.7
 • ต้องมีผลสอบ TOEFL IBT 79 คะแนน หรือ IELTS 6 ก่อนใบสมัครจะได้รับการพิจารณา KAUST Code คือ 4107
 • ถ้าผู้สมัครเป็นพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หรือจบจากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ไอร์แลน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ไม่จำเป็นต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ คะแนน TOEFL ที่ผู้ได้รับทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 96-120
 • ไม่จำเป็นต้องส่งผลสอบ GRE แต่เราแนะนำให้สอบ GRE General เพื่อเป็นน้ำหนักในการคัดเลือก
 • โปรดส่งเอกสารต่างมาทางออนไลน์ และถ้าได้รับทุน โปรดส่งเอกสารโดยปิดแสตมป์มหาวิทยาลัยให้เรียบร้อย และส่งตรงจากมหาวิทยาลัยมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้
 • Office of Admissions
  Graduate Affairs
  Building 9, Suite 4328
  4700 King Abdullah University of Science and Technology
  Thuwal, Jeddah 23955-6900
  Kingdom of Saudi Arabia
 • โปรดส่งเรียงความเกี่ยวกับเจตจำนงในการสมัครเรียนด้วย
 • โปรดส่งจดหมายรับรองจำนวน 3 ฉบับมาด้วย

เรียกได้ว่า จบมาสามารถเก็บเงินไปซื้อสินสอดทองหมั้นได้เลยนะครับ ไม่ต้องขอยืมเงินจากพ่อแม่เลย 🙂

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kaust.edu.sa/application-form-kaust.html

หมายเหตุ : เป็นการแปลเพื่อจับใจความ และแปลเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับน้องๆ ที่ใฝ่เรียนทุกท่านครับ 🙂

——————-

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จากไลน์

ทุนเรียนต่อระดับ ป.โท ป.เอก
ประเทศซาอุดิอาราเบีย
_____________________
” มหาวิทยาลัยกษัตริย์อับดุลลอฮห์
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ”
เปิดรับสมัคนักศึกษาใหม่
ในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ทางด้านสาขา
* คณะ : กรมวิทยาศาสตร์วิศวกรรมชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งแบ่งออกเป็น แผนกหลักสูตรการศึกษาต่อไปนี้ :
1. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2. วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3. สมุทรศาสตร์
* คณะ : วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์คำนวณ
ซึ่งแบ่งออกเป็น แผนกหลักสูตรการศึกษาต่อไปนี้ :
1. วิทยาศาสตร์ทางคณิตศาสตร์และการบัญชีประยุกต์
2. วิทยาการคอมพิวเตอร์
3. วิศวกรรมไฟฟ้า
* คณะ : กรมวิทยาศาสตร์ทางกายภาพและวิศวกรรม
ซึ่งแบ่งออกเป็น แผนกหลักสูตรการศึกษาดังต่อไปนี้ :
1. เคมีและวิศวกรรมชีวภาพ
2. เคมีวิทยาศาสตร์
3. วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์โลก
4. วิศวกรรมและวัสดุศาสตร์
5. วิศวกรรมเครื่องกล
* สิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย :
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ ต่อปี
2. ค่าที่อยู่อาศัยรายเดือน (ระหว่าง 30,000-20,000 ดอลลาร์ต่อปีตามคุณสมบัติ) คิดเป็นเงินไทย 647,944 – 971,916 บาท
3. หอพัก พร้อม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียน
4. หลักประกันสุขภาพสำหรับการดูแลทางการแพทย์และการดูแลทันตกรรม
* การสมัคเรียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
* หลักสูตรการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชา
* หลักฐานการสมัคเรียนที่มหาวิทยาลัย
1. วัตถุประสงค์ของการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้
(ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ)
2. ประวัติย่อ (ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ)
3. สำเนาหนังสือรับรองการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
(เป็นภาษาอังกฤษ)
4. ผลคะแนนสอบอย่างเป็นทางการสำหรับการสอบ TOEFL หรือ IELTS กับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
5. ผลคะแนนสอบอย่างเป็นทางการ ของการทดสอบบัณฑิต GRE
(ไม่บังคับมีก็ได้ไม่มีก็ได้)
6. นักเรียนจะต้องมีคะแนนเฉลี่ย อย่างน้อย 3.7 จากคะเเนนเฉลี่ย 4.0
หรืออาจจะมีคะแนนน้อยกว่านี้ ทางมหาวิทยาลัยจะรับพิจารณาอีกครั้ง ถ้าหากนักเรียนมีคะเเนนต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนที่ตั้งไว้ ไม่มากหนัก จากการกำหนดของมหาวิทยาลัย
7. ผู้สมัครทุกคนจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็น ภาษาของการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยของกษัตริย์อับดุลลอห์วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ผู้ที่สมัครจะต้องทดสอบ สอบ TOEFL และจะต้องได้ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนนจากการสอบ หรือคะแนนรวม 6. ในการสอบ IELTS ของการสอบ ท่านสามารถเลือกสอบอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ทางมหาวิทยาลัยจะไม่ยอมรับผลการทดสอบอื่น ๆ ในภาษาอังกฤษรวมทั้งผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS การทดสอบที่ดำเนินการโดยสถาบันการศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันการศึกษานี้โดยเฉพาะ.
7. ผลการสอบ GRE ผลสอบนี้ทางมหาวิทยาลัยจะขอจากท่านหลังจากที่ท่านได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ไปแล้ว สำหรับการสอบ GRE กรุณาไปที่เว็บไซต์บริการทดสอบทางการศึกษา ETS จะมีสถานที่และวันที่ ของการทดสอบ ส่วนคะแนนของ TOEFL หรือ IELTS ระยะเวลาจะต้องไม่เกิน 2 ปีหลังจากที่ได้รับคะแนนมา หากเกิน 2 ปีทางมหาวิทยาลัยจะไม่ขอรับพิจารณา เช่นเดียวกันคะเเนนสอบ GRE จะต้องไม่เกิน 5ปี หลังจากที่ได้รับคะแนนมา
___________________________________________
Facebook :
https://www.facebook.com/KAUSTOfficial?hc_location=timeline
___________________________________________
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
http://arabic.kaust.edu.sa/
http://www.kaust.edu.sa/

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 • เพื่อน

%d bloggers like this: